Extra and Friends 2

Tiếng Anh 2 EXTRA and Friends

Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends bao gồm 05 cấp độ được viết riêng cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam nhằm giúp các em đạt được mục tiêu chung về năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và hoàn thiện các kỹ năng của thế kỷ 21.
Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends thân thiện, dễ khai thác và phù hợp với nhiều điều kiện dạy và học Tiếng Anh khác nhau.

Tài nguyên:

  • Cẩm nang Phụ huynh

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Cẩm nang Phụ huynh

Tham khảo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 2 EXTRA and Friends.

Nguồn: DTP Education Solutions