Tiếng Anh 1 EXTRA and Friends

Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends bao gồm 05 cấp độ được viết riêng cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam nhằm giúp các em đạt được mục tiêu chung về năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và hoàn thiện các kỹ năng của thế kỷ 21.
Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends thân thiện, dễ khai thác và phù hợp với nhiều điều kiện dạy và học Tiếng Anh khác nhau.

Tài nguyên dùng kèm phong phú:

  • Sách giáo viên
  • Sách bài tập
  • Phân phối chương trình gợi ý
  • Giáo án gợi ý
  • Slide trình chiếu
  • Ngân hàng bài kiểm tra
  • Tranh hình từ vựng
  • Tranh hình kể chuyện
  • Class CDs
  • Sách mềm giảng dạy trực quan (All in one)

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Sách bài tập

Tham khảo

PPCT gợi ý

Tham khảo

Giáo án gợi ý

Tham khảo

Slide trình chiếu

Tham khảo

Ngân hàng bài kiểm tra

Tham khảo

Tranh hình từ vựng

Coming Soon

Tranh hình kể chuyện

Tham khảo

Class CDs

Tham khảo

Sách mềm giảng dạy trực quan (All in one)

Tham khảo

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 1 EXTRA and Friends.

Nguồn: DTP Education Solutions